سلیمانی نیوز

Soleimani News

*نرخ‌گذاری ارز کجا انجام می‌شود؟

معاون اداره صادرات بانک مرکزی گفت: با راه اندازی بازار متشکل ارزی می‌توان به جرأت گفت که نرخ گذاری ارز نه در هرات انجام می‌شود و نه در سلیمانیه و نه در بازار غیررسمی تهران، بلکه در بازار متشکل اتفاق می‌افتد.

به گزارش سلیمانی نیوز، بهزاد لامعی درباره راهبردهای و سیاست‌های ارزی اظهار داشت: بانک مرکزی نیز نه در سامانه نیما و نه در بازار متشکل معاملات ارزی دخالت نمی‌کند، اما مطابق قانون و بر اساس اقتضای اقتصاد کشور، بانک مرکزی می‌تواند برای مدیریت بازار ارز به این بازارها ورود کند.

وی تاکید کرد: بر این اساس چنانچه قابل ملاحظه است، طی ۳ الی ۴ سال اخیر، بانک مرکزی دو اقدام مهم با راه‌اندازی سامانه نیما و بازار متشکل ارزی انجام داده است، چراکه این‌گونه کشف قیمت توسط مکانیسم بازار اتفاق می‌افتد و دیگر ارزپاشی اصلا اتفاق نمی‌افتد.

معاون اداره صادرات بانک مرکزی با بیان اینکه کشف قیمت ارز در سامانه نیما و بازار متشکل ارزی در حال حاضر توسط مکانیسم بازار اتفاق می‌افتد، خاطرنشان کرد: ارزپاشی بانک مرکزی در بازار موضوعیت ندارد.