سلیمانی نیوز

Soleimani News

کاهش نرخ سود در سررسیدهای یک ساله

امروز 8 خرداد 1400 هرچند میزان معاملات اوراق بدهی شاهد رشد بود، با این حال مجددا نتوانست به مرز 200 میلیارد تومانی برسد.

به گزارش سلیمانی نیوز امروز حجم معاملات خرد اوراق بدهی دولتی در بازار ثانویه با 36 درصد افزایش به 184 میلیارد تومان رسید. این معاملات روی 35 نماد اخزا و 6 نماد اراد انجام شد.
بررسی منحنی بازده استخراج شده از 35 نماد اخزا نشان می‌دهد که نرخ‌های بازده نسبت به روزهای گذشته واگرا شده اند. نرخ اوراق با سررسیدهای یک سال با 4 دهم درصد کاهش به 21.52 درصد رسید. نرخ بازده اوراق با سررسید دو و سه سال نیز با یک دهم درصد افزایش به ترتیب به 22.58 و 23.21 درصد رسید. نرخ بازده اتی در سال دوم نیز با 7 دهم درصد افزایش به 23.69 درصد رسید.