سلیمانی نیوز

Soleimani News

⭕مطهری اصیل آمد.

دکتر قاسم مطهری اصیل معروف به مطهری دارای کد انتخاباتی 2795 برای مجلس شورای اسلامی در شهرستان های تهران اسلام شهر شمیرانات وپردیس کاندیدا می باشد همه با هم از این جوان انقلابی که رئیس کمیته برنامه ریزی ستاد آیت الله رئیسی است حمایت می کنیم.