سلیمانی نیوز

Soleimani News

شروع کار بزرگترين مجتمع جامع شستشوي خودرو با مشاركت شهرداري

بزرگترين مجتمع جامع شستشوي خودرو با مشاركت شهرداري منطقه چهار و بخش خصوص ، در شرق تهران شروع به كار كرد. مدير عامل مجتمع آ . ب . س زخاطر نشان كرد، كه اين مجموعه ظرفيت ارائه خدمات گسترده اي را به ساكنين شرق تهران دارد.
ضمنا علاقه بند تاكيد كرد، در راستاي فرمايشات مقام معظم رهبري، اين پروژه ظريفت ايجاد اشتغال براي حداقل يكصد جوان ايراني را دارا مي باشد.